• hu

Všeobecné Obchodné Podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia THE RACE HRAD KRÁSNA HÔRKA. Tieto podmienky účasti platia pre všetkých účastníkov športového podujatia, bez ohľadu na ich štatút.

Definícia základných pojmov:

 • Podujatie: THE RACE HRAD KRÁSNA HÔRKA
 • Organizátor: občianske združenie THE RACE, Jablonov nad Turňou 224, 049 43, IČO: 52232557 DIČ: 2121092083, registračné číslo VVS/1-900/90-55938
 • Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s Propozíciami a Podmienkami uvedenými na webovej stránke https://www.therace.sk/propozicie-a-pravidla-preteku

Registrácia na preteky

 • Registráciu je možné urobiť výlučne cez registračný systém dostupný na www.therace.sk/registracia
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovanej osobe
 • Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu Potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania Podujatia
 • Potvrdenie o registrácii na Podujatie je účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odovzdať pri prezentácii v deň preteku
 • Účastník môže previesť registráciu na daný pretek inú osobu, za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku

Platba za štartovné a doplnkové služby

 • Platbu je možné realizovať v deň konania Podujatia, na mieste konania podujatia za predpokladu, že nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity, prípadne online na stránkach www.therace.sk prostredníctvom platobnej brány Paypal, alebo bankovým prevodom.
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie
 • Až zaplatením štartovného sa registrácia na pretek stáva platnou, a registrovaná osoba sa môže zúčastniť Podujatia ako účastník podujatia
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami Podujatia

Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného

 • Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na Preteky, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.

Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

 • Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia, ktorí uhradia štartovné.

Práva a povinnosti organizátora Podujatia

 • Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
 • Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
 • Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže Podujatie zrušiť. Organizátor môže po zvážení všetkých okolnosti a vyčíslení takýchto vynaložených nákladov vrátiť Účastníkom časť alebo celé štartovné.

Prehlásenie o zdravotnom stave a vylúčenie zodpovednosti

 • Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal pri registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami.
 • Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na podujatí.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Osoby do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku.