• hu

Propozície a pravidlá preteku

Registrácia

 • Registrovať sa možno prostredníctvom online formuláru (platba prevodom alebo platobnou) alebo osobne v deň preteku v prípade, že je ešte voľná kapacita.
 • Vyplnením prihlášky a registračného hárku účastník prijíma podmienky súťaže a podmienky obsiahnuté v proporciách.
 • Účastníci svojou registráciou vyhlasujú, že sa súťaže zúčastnia na vlastnú zodpovednosť, že ich zdravotný stav vyhovuje podmienkam účasti na súťaži.
 • Vyplnením údajov pri registrácii súťažiaci vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich zaradenia do databázy organizátorov.
 • Svojou registráciou účastník súhlasí s tým, aby mu na uvedenú e-mailovú adresu organizátori zasielali informácie súvisiace s podujatím THE RACE.
 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
 • Štartovné zahŕňa elektronickú časomieru, občerstvenie, medailu, finish balíček, zdravotný dohľad, sprievodné programy a promo akcie.
 • Štartovný poplatok je konečný a nevratný.
 • Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia preteku.
 • Registráciu je možné previesť na inú osobu.

Príprava

 • Odporúčame si zabezpečiť bežecké oblečenie a vhodnú obuv. Nakoľko budú štartovacie čísla písané fixou na kožu, žiadame našich bežcov, aby podľa možností zvolili vrchný diel oblečenia s krátkym rukávom. Hodiť sa môžu aj tenké rukavice, ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok.

Zdravotný stav, zodpovednosť za prípadné škody na zdraví alebo majetku

Účastníci sú zodpovedný za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou súťažiacich na THE RACE. Je na zodpovednosti účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na preteku THE RACE. Každý účastník štartuje na preteku THE RACE na vlastnú zodpovednosť.

Opatrenia COVID-19

 • Každý účastník svojou prezentáciou na pretekoch čestne vyhlasuje, že:
 • nebol v posledných 14 dňoch v zahraničí,
 • nebol v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
 • nebol za posledných 14 dní v karanténe,
 • nemá žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z jeho rodinných príslušníkov,
 • si je vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení, najmä si vedomý/-á, že svojim konaním môže naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona – Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).

Prezentácia na pretekoch

 • Pretekár sa pred pretekom musí prezentovať vstupenkou na svoje meno, ktorú získal pri registrácii a občianskym preukazom.
 • Každý pretekár musí pri prezentácii podpísať reverz, čím vyjadruje, že sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Každý pretekár obdrží pri prezentácii štartovacie číslo, ktoré musí umiestniť na viditeľné miesto a čip na meranie času, ktorý sa upevní na členok.
 • Účastníci mladší ako 18 rokov sú pri prezentácii povinní odovzdať písomný súhlas zákonného zástupcu na zúčastnení sa súťaže.
 • Každému pretekárovi bude pri prezentácií napísané štartovacie číslo fixkou na kožu a to na viditeľné miesto na ruke. Pretekár je povinný dbať na to, aby si svoje štartovacie číslo počas preteku ničím nezakrýval.

Preteky

 • Dĺžka trasy: 6km+
 • Počet prekážok: 30+
 • V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov v 30 minútových intervaloch.
 • Každý účastník závodu sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.
 • Štartovacie číslo a čip sú neprenosné. Porušenie vedie k diskvalifikácii.

Pravidlá a penalizácie

 • Každý účastník preteku je povinný zdolať všetky prekážky trasy. V prípade nezdolania niektorej prekážky je povinný absolvovať penalizáciu.
 • Penalizácia za nezdolanie každej jednej prekážky je 30 angličákov (burpees).
 • Na zdolanie každej prekážky má pretekár iba jeden pokus, po neúspešnom zdolaní prekážky postupuje na penalizáciu na vopred určenom mieste.
 • Vynechanie alebo neúplné vykonanie penalizácie, opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii.
 • Pretekári si môžu pri zdolávaní jednotlivých prekážok pomáhať, výnimkou je kategória ELIT.
 • Účastník, ktorý nedokončí celú trasu, alebo ktorý neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu, alebo účastník, ktorý štartovacie číslo a čip s časomierou nebude používať stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaný.
 • Účastník, ktorý opustí vytýčenú trať alebo ktorý prejaví nešportové správanie voči ostatným súťažiacim bude diskvalifikovaný.

Kategórie :

 • Všetci pretekári sú povinní štartovať v pridelenej kategórii a taktiež v pridelenom čase. Pretekár, ktorý štartuje v nesprávnej vlne alebo nesprávnom čase stráca nárok na ocenenie.
 • Súťažiaci sa môžu zaregistrovať do nasledovných kategórií:
  • ELITE: Ide o kategóriu určenú pre registrovaných pretekárov. Pre prvé tri miesta je pripravené finančné ohodnotenie.
 • CLASSIC: Kategória Classic je rozdelená do vekových kategórií (15-25rokov, 26-35rokov, 36-45 rokov a 46+). Najrýchlejší bežci jednotlivých vekových kategórií budú odmenení zaujímavými cenami od našich partnerov.
 • UNIFORM: Kategória Uniform je určená výlučne pre príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek, t.j. policajtov, vojakov a hasičov. Príslušníci jednotlivých zložiek si zmerajú sily v jednej spoločnej kategórií. Podmienkou je byť v AKTÍVNEJ službe a preukázať sa daným platným preukazom! Pre prvé tri miesta je pripravené zaujímavé finančné ohodnotenie.
 • KIDS: Na vypracovaní podmienok tejto kategórie pracujeme. Lístky budú v predaji stále pracujeme na presných podmienkach. Lístky v predaji od 1.12.2019

Teamová súťaž

 • Každý člen tímového behu musí absolvovať celú trasu.
 • Tím musí mať minimálne 5 členov, inak nebude je registrovaný do súťaže.
 • Zloženie tímov môže byť aj zmiešané (muži aj ženy).
 • Výsledná klasifikácia tímov bude určená na základe súčtu časov prvých troch členov tímu.

Výsledky a Ceny

 • Poradie pretekárov bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od štartu po dobeh do cieľa.
 • Pretekárom, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach sme pripravili nasledovné ceny:
  • Elite (muži, ženy)
   • 1. miesto 300 eur
   • 2. miesto 200 eur
   • 3. miesto 100 eur
  • Classic
   • Najrýchlejší bežci jednotlivých vekových kategórií budú odmenení zaujímavými cenami od našich partnerov. Podrobnejšie informácie budú zverejnené priebežne na našom webe www.therace.sk
  • Uniforma (muži, ženy)
   • 1. miesto 200 eur
   • 2. miesto 150 eur
   • 3. miesto 100 eur

Po pretekoch

 • Každému pretekárovi bude vydané občerstvenie na základe prideleného štartovného čísla.
 • Minerálka bude k dispozícii ihneď pri dobehu do cieľa.
 • Každý pretekár je povinný vrátiť čip po dobehu do cieľa v priestoroch na to určených.
 • V cieli bude možnosť umytia sa na na to určených a označených miestach.
 • Poradie pretekárov bude určené podľa oficiálneho času.

Diváci

 • Divák nemôže pomôcť, alebo akokoľvek zvýhodniť pretekára pri zdolávaní prekážok. Povolené je slovné povzbudzovanie a usmerňovanie.
 • Každý pretekár, ktorý dobehol do cieľa sa automaticky stáva divákom.

Iné

 • Účastníci si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku pretekárov alebo divákov.
 • Zdravotná pomoc bude zabezpečená na Štarte/Cieli pretekov.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností podľa svojho zváženia a preto odporúčame aktívnym, pasívnym aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať stránky THE RACE na sociálnych sieťach a webovú stránku www.therace.sk., kde budú prípadne zmeny implementované v propozíciách a novinkách.
 • V mieste konania THE RACE sú propagačné činnosti, činnosti spojené s podnikaním, alebo propagácia inej súťaže možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátormi THE RACE a v súlade s podmienkami, ktoré sú vopred dohodnuté.
 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti.
 • Organizátori si taktiež vyhradzujú právo na prípravu fotografií, videí o súťaži a súťažiacich, ktoré sa stávajú ich majetkom. Fotografie a videá pripravené na podujatí môžu organizátori voľne použiť v promočných materiáloch.