Propozície a pravidlá preteku ZÁDIELSKA 10TKA

Registrácia

  • Registrovať sa možno prostredníctvom online formuláru (platba online) alebo osobne v deň preteku v prípade, že je ešte voľná kapacita.
  • Vyplnením prihlášky a registračného hárku účastník prijíma podmienky súťaže, podmienky obsiahnuté v proporciách a obsah reverzu.
  • Účastníci svojou registráciou vyhlasujú, že sa súťaže zúčastnia na vlastnú zodpovednosť, že ich zdravotný stav vyhovuje podmienkam účasti na súťaži.
  • Vyplnením údajov pri registrácii súťažiaci vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich zaradením do databázy organizátorov.
  • Svojou registráciou účastník súhlasí s tým, aby mu na uvedenú e-mailovú adresu organizátori zasielali informácie súvisiace s podujatím THE RACE.
  • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
  • Štartovné zahŕňa elektronickú časomieru, občerstvenie, medailu, finish balíček, zdravotný dohľad, sprievodné programy a promo akcie.
  • Štartovný poplatok je konečný a nevratný.
  • Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia preteku.
  • Registráciu je možné previesť na inú osobu.

Príprava

Odporúčame si zabezpečiť bežecké oblečenie a vhodnú obuv. V polovici trasy bude pre bežcov pripravená pitná voda. 

ZDRAVOTNÝ STAV, ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ ALEBO MAJETKU

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou súťažiacich na THE RACE. Je na zodpovednosti účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na preteku THE RACE. Každý účastník štartuje na preteku THE RACE na vlastnú zodpovednosť.

Prezentácia na pretekoch

Pretekár sa pred pretekom musí prezentovať potvrdzujúcim e-mailom a občianskym preukazom.

Každý pretekár musí pri prezentácii podpísať reverz, čím vyjadruje, že sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Každý pretekár obdrží pri prezentácii štartovacie číslo s čipom, ktoré musí umiestniť na viditeľné miesto.

Účastníci mladší ako 18 rokov sú pri prezentácii povinní odovzdať písomný súhlas zákonného zástupcu na zúčastnení sa súťaže.

Preteky

Dĺžka trasy: 10km

Počet prekážok: 0

V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov v niekoľkominútových intervaloch.

Každý účastník pretekov sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.

Štartovacie číslo a čip sú neprenosné. Porušenie vedie k diskvalifikácii.

Opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii.

Účastník, ktorý nedokončí celú trasu, alebo ktorý neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu, alebo účastník, ktorý štartovacie číslo a čip s časomierou nebude používať stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaný.

Účastník, ktorý opustí vytýčenú trať alebo ktorý prejaví nešportové správanie voči ostatným súťažiacim bude diskvalifikovaný.

Výsledky a Ceny

Poradie pretekárov bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od štartu po dobeh do cieľa. 

Za určenie poradia pretekárov zodpovedá spoločnosť zabezpečujúca časomieru. 

Pre pretekárov, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach budú pripravené hodnotné vecné ceny, prípadne poukážky od partnerov podujatia.

Po pretekoch

Každému pretekárovi bude vydaný finish balíček na základe prideleného štartovného čísla.

Minerálka bude k dispozícii ihneď pri dobehu do cieľa.

Každý pretekár je povinný vrátiť čip po dobehu do cieľa v priestoroch na to určených.

Poradie pretekárov bude určené podľa oficiálneho času.

Iné

Účastníci si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených.

Organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku pretekárov alebo divákov.

Zdravotná pomoc bude zabezpečená na Štarte/Cieli pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností podľa svojho zváženia a preto odporúčame aktívnym, pasívnym aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať stránky THE RACE na sociálnych sieťach a webovú stránku www.therace.sk., kde budú prípadne zmeny implementované v propozíciách a novinkách.

V mieste konania THE RACE sú propagačné činnosti, činnosti spojené s podnikaním, alebo propagácia inej súťaže možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátormi THE RACE a v súlade s podmienkami, ktoré sú vopred dohodnuté.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti.

Organizátori si taktiež vyhradzujú právo na prípravu fotografií, videí o súťaži a súťažiacich, ktoré sa stávajú ich majetkom. Fotografie a videá pripravené na podujatí môžu organizátori voľne použiť v promočných materiáloch.