Propozície a pravidlá preteku THE RACE WOMEN

Registrácia

  • Registrovať sa možno prostredníctvom online formuláru (platba online) alebo osobne v deň preteku v prípade, že je ešte voľná kapacita.
  • Vyplnením prihlášky a registračného hárku účastník prijíma podmienky súťaže, podmienky obsiahnuté v proporciách a obsah reverzu.
  • Účastníci svojou registráciou vyhlasujú, že sa súťaže zúčastnia na vlastnú zodpovednosť, že ich zdravotný stav vyhovuje podmienkam účasti na súťaži.
  • Vyplnením údajov pri registrácii súťažiaci vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich zaradením do databázy organizátorov.
  • Svojou registráciou účastník súhlasí s tým, aby mu na uvedenú e-mailovú adresu organizátori zasielali informácie súvisiace s podujatím THE RACE.
  • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku.
  • Štartovné zahŕňa občerstvenie, zdravotný dohľad, sprievodné programy a promo akcie.
  • Štartovný poplatok je konečný a nevratný.
  • Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia preteku.
  • Registráciu je možné previesť na inú osobu.

Príprava

Odporúčame si zabezpečiť bežecké/športové oblečenie a vhodnú obuv. 

ZDRAVOTNÝ STAV, ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ ALEBO MAJETKU

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou súťažiacich na THE RACE. Je na zodpovednosti účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na preteku THE RACE. Každý účastník štartuje na preteku THE RACE na vlastnú zodpovednosť.

Prezentácia na pretekoch

Bežkyňa/účastníčka sa pred podujatím musí prezentovať potvrdzujúcim e-mailom a občianskym preukazom.

Každá účastníčka musí pri prezentácii podpísať reverz, čím vyjadruje, že sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Účastníčky behu The Race Women obdržia pri prezentácií štartovacie číslo, ktoré musia umiestniť na viditeľné miesto. Účastníčky behu The Race Women sú povinné dbať na to, aby si svoje štartovacie číslo počas preteku ničím nezakrývali. 

Účastníčky podujatia obdržia pri vstupe na podujatie identifikačné pásky na ruky podľa toho, na ktorú disciplínu sa registrovali. Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať identifikačné pásky počas trvania podujatia. 

Účastníčky mladšie ako 18 rokov sú pri prezentácii povinné odovzdať písomný súhlas zákonného zástupcu na zúčastnení sa súťaže.

Preteky

Dĺžka trasy: 4 km

Počet prekážok: 0

V závislosti od celkového počtu pretekárok, bude uplatnený systém skupinových štartov v niekoľkominútových intervaloch.

Každá účastníčka behu The Race Women sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.

Štartovacie číslo je neprenosné. Porušenie vedie k diskvalifikácii. 

Opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii.

Účastníčka, ktorá nedokončí celú trasu, alebo ktorý neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu, alebo účastníčka, ktorá štartovacie číslo nebude používať stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaná.

Účastníčka, ktorá opustí vytýčenú trať alebo ktorá prejaví nešportové správanie voči ostatným súťažiacim bude diskvalifikovaná.

Podmienky Behu Mommy and Me

Dĺžka trasy: max. 2km

Počet prekážok: 0

V závislosti od celkového počtu pretekárok s deťmi, bude uplatnený systém skupinových štartov v niekoľkominútových intervaloch.

Každá účastníčka behu Mommy and Me sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.

Opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii.

Účastníčka, ktorá nedokončí celú trasu, alebo ktorý neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu, alebo účastníčka, ktorá štartovacie číslo nebude používať stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaná.

Účastníčka, ktorá opustí vytýčenú trať alebo ktorá prejaví nešportové správanie voči ostatným súťažiacim bude diskvalifikovaná.

Vytýčenú trasu môže účastníčka s dieťaťom absolvovať ľubovoľným spôsobom- t.j. dieťa si môže vziať napr. na ruky, na krk, dieťa môže sedieť v kočíku, na bicykli, odrážadle a i. Účastníčka však nemôže svojou účasťou obmedzovať ostatné účastníčky v plynulom prechode vytýčenou trasou. 

Podmienky účasti na tréningoch podujatia (okrem behu The Race Women a behu Mommy and Me)

Registrovaná účastníčka sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu tréningov počas celého eventu. 

V prípade niektorých tréningov môže byť kapacita účastníčok obmedzená.

Výsledky a Ceny

Výsledky a ceny behu The Race Women

Poradie pretekárok bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od štartu po dobeh do cieľa.

Účastníčkam, ktoré sa v rámci behu The Race Women umiestnia na prvých troch miestach budú pripravené hodnotné vecné ceny, prípadne poukážky od partnerov podujatia. 

Výsledky a ceny behu Mommy and Me

Poradie pretekárok nebude určené. Účastníčky s deťmi obdržia po dobehnutí odznaky Mommy and Me. 

Výsledky a ceny tréningov

Účasť na tréningoch nebude nijakým spôsobom vyhodnocovaná. 

Iné

Účastníčky si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených.

Organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku pretekárov alebo divákov.

Zdravotná pomoc bude zabezpečená na mieste podujatia The Race Women.

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností podľa svojho zváženia a preto odporúčame aktívnym, pasívnym aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať stránky THE RACE na sociálnych sieťach a webovú stránku www.therace.sk., kde budú prípadne zmeny implementované v propozíciách a novinkách.

V mieste konania THE RACE sú propagačné činnosti, činnosti spojené s podnikaním, alebo propagácia inej súťaže možné iba po predchádzajúcej dohode s organizátormi THE RACE a v súlade s podmienkami, ktoré sú vopred dohodnuté.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti.

Organizátori si taktiež vyhradzujú právo na prípravu fotografií, videí o súťaži a súťažiacich, ktoré sa stávajú ich majetkom. Fotografie a videá pripravené na podujatí môžu organizátori voľne použiť v promočných materiáloch.