Ochrana osobných údajov

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je firma občianske združenie THE RACE, Jablonov nad Turňou 224, 049 43, IČO: 52232557

Občianske združenie ustanovilo zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Tibor Kardoš. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@therace.sk alebo písomne na adrese nášho občianskeho združenia.

Ako údaje zbierame a ako ich využívame.

Organizátor získava za účelom registrácie, vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, poisťovňu, rok narodenia.

Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón.

Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu.

Organizátor získava za účelom zasielania marketingových informácií a obchodných ponúk tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, rok narodenia.

Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov.

Organizátor získava údaje pri využívaní našich služieb sú to údaje o interakcii s našimi službami, keď pristupujete na naše stránky, získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate pri návšteve našich stránok.

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia Google Adwords a Facebook Pixel.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov:

-organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu, telefón prepravnej spoločnosti: Slovenská Pošta,

-organizátor pre účel zabezpečenia služieb časomiery, štartovej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti realizujúcej služby časomiery,

-dáta o interakcii s našimi stránkami poskytujeme: Google.com  a hostingovej spoločnosti Websupport.sk

-Váš email poskytujeme službe Mailchimp.com

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou registráciou na preteky uchovávame 1 mesiac po skončení preteku. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania zakúpeného tovaru a ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

-údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

-odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

-namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,

-osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Súhlas účastníka

Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel.

Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora.

Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdieľať a verejne publikovať vo všetkých formách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na info@therace.sk.

Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter občianskeho združenia THE RACE súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na adresu info@therace.sk. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme.